Top ghi danh ngành: Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn
# Tên phương thức Lượt đăng kí
1 Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội - FTU 797
2 Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2 630